Projekt Urban Lab

Projekt Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city był realizowany w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów w latach 2019-2021. Projekt koncentrował się wokół zastosowania instrumentu urban labu i jego pilotażowego wdrożenia w polskich miastach. Prowadzone przez nas badania miały charakter naukowy oraz ekspercki, zaś podejmowana w nich tematyka opierała się – przede wszystkim – na aktualnej wiedzy i doświadczeniach zagranicznych.

Projekt był realizowany we współpracy z Departamentem Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr DPT/BDG-II/POPT/18/19.

Celem projektu było przede wszystkim wsparcie miast w zakresie wdrażania urban labów oraz przygotowywanie rekomendacji dotyczących rozwiązań, które pozwolą na wzrost jakości życia ich mieszkańców. Mamy nadzieję, że tak przygotowywane treści przysłużą się wszystkim interesariuszom miast, w tym przede wszystkim: administracji publicznej, naukowcom, NGO, przedstawicielom biznesu, jak i samym mieszkańcom.

Równolegle do Projektu realizowanego w IRMiR na bazie koncepcji urban labów wypracowanej w jego ramach, Gminy Miasta Gdyni i Miasta Rzeszowa realizowały przy zaangażowaniu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz przy merytorycznym wsparciu i opiece IRMiR pilotażowe wdrożenie tego narzędzia. Działania te regulowane były oddzielnymi umowami pomiędzy Miastami a MFiPR.

Projekt Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city (2019-2021) został laureatem drugiego miejsca w Rankingu Polskiego Radia „INNOWACJE 2021” w kategorii „Najlepsze rozwiązanie społeczne”. Więcej informacji na stronie https://www.polskieradio.pl/464,Innowacje-2021/