Nowy Program Otwierania Danych – Urban Lab

Nowy Program Otwierania Danych

Podziel się:

Rada Ministrów przyjęła Program Otwierania Danych na lata 2021 – 2027. To krajowa strategia, która obejmuje kluczowe zagadnienia w zakresie udostępniania i zarządzania danymi. Polska dzięki strategii dotyczącej otwierania danych realizowanej konsekwentnie od 2016 roku przesunęła się z zastanej pozycji obserwatora do grupy ”szybko awansujących”, a następnie zdobyła status jednego z liderów w europejskim rankingu otwierania danych.

Program Otwartych Danych (POD) jest skierowany do organów administracji rządowej, jednostek podległych i nadzorowanych, KPRM oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Może być realizowany także przez inne podmioty, które tworzą lub przechowują dane, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, czy podmioty prywatne. Koordynatorem Programu jest minister właściwy do spraw informatyzacji. Program poszerza projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego o praktyczne i techniczne mechanizmy otwierania danych na poziomie administracji rządowej.

Realizacja Programu przyczyni się do wzrostu podaży i poprawy jakości danych na portalu dane.gov.pl, niezbędnych do budowy innowacyjnych usług, aplikacji i innych produktów, w tym na potrzeby nowych technologii. Poprawi transparentność działań administracji i podniesie umiejętności przedstawicieli administracji w zakresie udostępniania i zarządzania danymi.

Kluczowe rozwiązania przyjęte w dokumencie to m.in.:

  • Zwiększanie liczby zasobów danych udostępnianych przez API na portalu dane.gov.pl, w szczególności danych dynamicznych i danych o wysokiej wartości (m. in. w ramach tworzenia tzw. harmonogramu udostępniania danych),
  • Zwiększanie liczby automatycznego pobierania metadanych do portalu dane.gov.pl z innych repozytoriów danych,
  • Poszerzenie (na zasadzie fakultatywnej) sieci pełnomocników ds. otwartości danych,
  • Organizacja inicjatyw na rzecz wzmocnienia współpracy z dostawcami danych (np. konferencje, hackathony, warsztaty, spotkania robocze),
  • Realizacja działań szkoleniowych z obszaru otwierania i zarządzania danymi publicznymi,
  • Rozbudowa portalu dane.gov.pl, m. in. rozbudowanie funkcjonalności portalu usprawniających komunikację z jego użytkownikami (czat, forum) oraz w zakresie udostępniania danych dynamicznych i danych o wysokiej wartości.

Program Otwierania Danych na lata 2021-2027 został opublikowany w Monitorze Polskim 23 marca 2021 r.