Jak zrobiliśmy Urban Lab. Wnioski i rekomendacje z pilotażowego wdrożenia w Gdyni i w Rzeszowie

Jak zrobiliśmy Urban Lab. Wnioski i rekomendacje z pilotażowego wdrożenia w Gdyni i w Rzeszowie

Data publikacji: 30.12.2021

Kategoria:

Autorzy:

Publikacja przygotowana przez zespół autorski Instytutu Rozwoju Miast i Regionów pod redakcją Magdaleny Bień i Bartosza Piziaka w składzie: Jakub Depa, Wojciech Jarczewski, Katarzyna Ner

Współpraca
Ewa Kubejko-Polańska, Aleksandra Markowska, Aleksandra Zemke oraz zespoły Ministerstwa Funduszy i Polityki
Regionalnej: Aleksandra Guzowska i Karolina Centomirska, Urban Lab Gdynia: Joanna Krukowska, Magdalena
Dębna, Magdalena Żółkiewicz i Urban Lab Rzeszów: Małgorzata Michalska, Justyna Puzio i Kamil Czyż

Opis:

W publikacji „Jak zrobiliśmy Urban Lab. Wnioski i rekomendacje z pilotażowego wdrożenia w Gdyni i w Rzeszowie” zaprezentowano doświadczenia zespołów z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, Urban Lab Gdynia oraz Urban Lab Rzeszów zaangażowanych w realizację nowatorskiego projektu wdrożenia urban labów w polskich miastach.  

Projekt ten realizowano we współpracy z Departamentem Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie przygotowanej w IRMiR koncepcji urban labu, jako instytucji miejskiej, której celem jest diagnoza i rozwiązywanie konkretnych problemów oraz odpowiadanie na wyzwania związane z rozwojem miast i zarządzaniem nimi, w ramach współpracy różnych interesariuszy miejskich i przy aktywnym zaangażowaniu mieszkańców. 

Książka ta jest także kontynuacją publikacji IRMiR z 2020 r. pt. „Urban Lab. Narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city” zawierającą syntetyczne podsumowanie prowadzonych przez IRMiR prac dotyczących modelowego ujęcia urban labu, adaptacji koncepcji w obu miastach, a także funkcjonowania obu laboratoriów w Gdyni i w Rzeszowie. Opisane zostały w niej także dobre praktyki miejskie, powstałe w wyniku wdrożenia obu Urban Labów i ich działalności. Z ich doświadczeń, także dzięki różnicom w funkcjonowaniu laboratoriów, indywidualnym sposobie realizacji zadań, które są wartościami dodanymi projektu, mogą czerpać teraz inne polskie miasta. 

Realizacja projektu częściowo w trakcie pandemii COVID-19, konieczność dostosowania funkcjonowania obu Urban Labów do sytuacji niecodziennych i ciągłe odpowiadanie na pojawiające się wyzwania, przyczyniła się także do powstania opracowania zawierającego praktyczną wiedzę w zakresie funkcjonowania laboratoriów miejskich nie tylko w przestrzeni polskich miast, ale także wirtualnie. 

Niniejszą publikację adresujemy przede wszystkim do pracowników administracji samorządowej odpowiedzialnych za innowacyjne projekty miejskie, w tym także burmistrzów i prezydentów, którzy szukają skutecznego i przetestowanego mechanizmu do współzarządzania miastami. Chcemy także, aby ta książka trafiła do wszystkich osób mających zamiar zaangażować się w ten proces – przedstawicieli organizacji pozarządowych, środowiska naukowego czy przedsiębiorców, ale także, a może przede wszystkim – mieszkańców.

Poniżej udostępniamy bezpłatny egzemplarz elektroniczny. Publikacja będzie także dystrybuowana w miarę możliwości organizacyjnych w wersji drukowanej na największych wydarzeniach o tematyce miejskiej w Polsce.

W przypadku zainteresowania otrzymaniem egzemplarza „papierowego” naszej książki prosimy o kontakt email: urbanlab@irmir.pl

Podręcznik do pobrania w dwóch wersjach:

Jak zrobiliśmy Urban Lab. Wnioski i rekomendacje z pilotażowego wdrożenia w Gdyni i w Rzeszowie – wersja „lekka” (3 MB)

Jak zrobiliśmy Urban Lab. Wnioski i rekomendacje z pilotażowego wdrożenia w Gdyni i w Rzeszowie – wersja „do druku” (5 MB)

Spis treści:
1. Adaptacja modelu urban labu w Gdyni i w Rzeszowie – teoria a rzeczywistość
1.1. Modelowe ujęcie urban labu dostosowanego do warunków polskich
1.2. Urban Lab Gdynia
1.3. Urban Lab Rzeszów
1.4. Rola Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w projekcie
2. Struktura organizacyjna urban labów
2.1. Zespół urban labu
2.2. Grupa Strategiczna
2.3. Zespół Tematyczny
3. Działalność Urban Labów w Gdyni i w Rzeszowie – dobre praktyki
3.1. Otwieranie danych miejskich
3.2. Hackathon miejski
3.3. Inkubator Innowacji Miejskich
3.4. Rzeszowskie Laboratorium Badań Miejskich
3.5. Gdyńska Platforma Dialogu (Decidim)
3.6. Urban Cafe
3.7. Inne aktywności podejmowane w laboratoriach

Publikacja powstała w ramach realizowanego przez IRMiR w latach 2019-2021 projektu „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city”, wspófinansowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Cytacja:

Bień M., Piziak B. (red.), 2021, Jak zrobiliśmy Urban Lab. Wnioski i rekomendacje z pilotażowego wdrożenia w Gdyni i w Rzeszowie, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków.