Projekt PopUp Urban Spaces

Z przyjemnością informujemy, że część naszego urban labowego zespołu dołączyła do projektu, realizowanego w ramach międzynarodowego programu Interreg Central Europe, pn. „Ułatwianie przejścia w kierunku aktywnych form mobilności poprzez zmianę postaw i zachowań mieszkańców w trakcie podróży poprzez wykorzystanie ekologicznej, niskobudżetowej urbanistyki taktycznej i rozwiązań w zakresie kształtowania miejsc służących mieszkańcom” (oryg. z ang. Facilitating Shift Towards Active Forms of Mobility by Changing the Attitude and Travel Behaviour of Residents Through the Use of Green, Low-cost Tactical Urbanism and Placemaking Solutions), którego partnerem jest Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

Tematyka projektu:

Projekt PopUpUrbanSpaces ma na celu wsparcie w rozwiązywaniu problemów zdiagnozowanych w Funkcjonalnych Obszarach Miejskich (FUA, od ang. functional urban areas), które wynikają z mobilności zorientowanej na używanie samochodów jako głównego środka transportu. Coraz większa liczba samochodów utrudnia mieszkańcom dostęp do przestrzeni publicznej oraz ogranicza możliwość pełnego korzystania z ważnych funkcji miejskich, niejednokrotnie tworząc korki i utrudnienia komunikacyjne oraz przyczyniając się do wysokiej emisji spali, która negatywnie wpływa na środowisko i zdrowie mieszkańców.

Aby osiągnąć zmiany zachowań zmierzające w kierunku zrównoważonych form mobilności w miastach, ich mieszkańcy muszą zrozumieć konsekwencje używania samochodów jako głównego środka transportu oraz być gotowi na zmianę przyzwyczajeń na rzecz transportu publicznego i innych, ekologicznych form mobilności. Problemem władz lokalnych w małych i średnich miastach Europy Środkowej jest często brak kompetencji i niewystarczające narzędzia do podnoszenia świadomości zarówno decydentów, jak i samych mieszkańców oraz możliwości wpływania na zachowania związane z mobilnością.

Projekt PopUpUrbanSpaces opiera się na koncepcji „POKAŻ i WYTŁUMACZ” („Show and Tell”):

a) projekt umożliwia miastom zastosowanie innowacyjnych metod opartych na urbanistyce taktycznej/placemakingu, poprzez działania typu pop-up (tymczasowe rozwiązania w przestrzeni miast w ramach ich infrastruktury w celu stymulowania aktywnych, wspólnych działań), w celu POKAZANIA mieszkańcom (i decydentom), jak mogłyby wyglądać ulice/przestrzeń publiczna, gdyby nie były zdominowane przez samochody.

b) w ramach projektu zostaną opracowane innowacyjne narzędzia/metody do prowadzenia kampanii cyfrowych, w celu WYTŁUMACZENIA (wyjaśnienia) mieszkańcom i innym interesariuszom miejskich zagrożeń związanych z mobilnością i transportem miejskim zorientowanym na samochody.

Działania:

Aby osiągnąć zakładane cele, w Projekcie zostanie wykorzystana istniejąca wiedza do opracowania strategii budowania potencjału i szkolenia partnerów w zakresie urbanistyki taktycznej i kampanii cyfrowych. Korzystając z tej wiedzy, partnerzy opracują plany działań demonstracyjnych, następnie je wdrożą oraz poddadzą ocenie. W efekcie, na bazie pilotażowego projektu, w ramach partnerstwa opracowane oraz rozpowszechnione zostanie rozwiązanie dostosowane do grupy docelowej. W celu zwiększenia skali efektu Projektu, miasta realizujące pilotażowe wdrożenia opracują również plany miejscowe, zawierające konkretne propozycje interwencji oraz polityk miejskich w tym zakresie.

Sieci partnerstwa miejsko-wiejskiego ułatwią bardziej ścisłe powiązania istniejące między głównymi ośrodkami a otaczającymi je obszarami. Podjęcie realizacji założeń i wyzwań Projektu na poziomie ponadnarodowym ułatwia dzielenie się wiedzą i doświadczeniem między partnerami w celu opracowania wspólnych rozwiązań i zapewnienia promocji i rozpowszechniania wyników Projektu na skalę międzynarodową.

W projekt zaangażowanych jest 10 instytucji z 7 krajów Europy, tj. z Austrii, Chorwacji, Niemiec, Polski, Słowenii, Węgier i Włoch. Są to:

  1. Municipality of Kamnik (Słowenia),
  2. Development Agency North – DAN Ltd. (Chorwacja),
  3. Institute of Urban and Regional Development (Polska),
  4. First Hungarian Responsible Innovation Association (Węgry),
  5. Institute for Spatial Policies (Słowenia),
  6. Municipality of Ferrara (Włochy),
  7. Rzeszow Regional Development Agency (Polska),
  8. University for Continuing Education Krems (Austria),
  9. City of Bamberg (Niemcy),
  10. Municipality of Nyíregyháza (Węgry).

Akronim Projektu: PopUpUrbanSpaces

Okres realizacji: 03/2023 – 02/2026

Źródło finansowania projektu: Interreg Central Europe

Wszelkie informacje i aktualności dotyczące realizacji projektu można znaleźć na:

Interreg Central Europe

Facebook PopUpUrbanSpaces

Projekt realizowany jest w ramach Programu Interreg Europa Środkowa przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Rządu RP.