Projekt Network IQ Alliance

„Network IQ Alliance” to projekt, na który składa się społeczność przedsiębiorczych uniwersytetów z Hiszpanii, Polski, Łotwy, Irlandii i Wielkiej Brytanii, innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), sieć instytutów badawczych, sieć przemysłowa oraz globalna sieć nauki i parków technologicznych w 77 krajach. Celem projektu jest włączenie do głównego nurtu edukacji i akceleracji przedsiębiorczości nowego podejścia metodologicznego Network Intelligence (nIQ) oraz budowanie lokalnych i globalnych sieci innowacji, które będą przyczyniać się do gromadzenia talentów, wiedzy i kapitału oraz zrównoważonego wzrostu uczelni wyższych w ekosystemie miasta. Działania te podejmowane będą ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Trójkąta Wiedzy (Knowledge Triangle) i koncepcji poczwórnej helisy (Quadruple Helix), opartych na współpracy obywateli, przedstawicieli uczelni, biznesu i administracji samorządowej.  

Zadania w ramach projektu realizowane będą poprzez zastosowanie innowacyjnej metodologii Network IQ – rozwijającej kompetencje cyfrowe na poziomie ekosystemu w zakresie innowacji i tworzenia sieci oraz za pomocą narzędzia Akademia Network IQ. Działania wykonywane będą pod kątem integrowania ekosystemów Trójkąta Wiedzy na poziomie miast w całej Europie, budowania globalnej współpracy w celu przyciągania, zatrzymywania i integracji lokalnych talentów (środowisko startupowe) oraz tworzenia umiejętności dostosowywania się do nowej kultury pracy w erze post-covidowej. 

Zespół Urban Labu, jako przedstawiciel instytutu badawczego, odpowiada w projekcie za rozpowszechnienie i wdrożenie metody Network IQ wśród polskich samorządów oraz interesariuszy polskich miast, pod kątem sieciowania współpracy pomiędzy nimi w ramach realizacji projektów urban labowych. 

Projekt realizowany jest w ramach inicjatywy Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT): budowanie potencjału innowacyjnego dla szkolnictwa wyższego (The EIT’s HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education). 

Projekt podzielony jest na dwie fazy. Cele fazy pilotażowej: 

  • wsparcie 5 innowacyjnych MŚP za pośrednictwem multidyscyplinarnych zespołów badawczych, 
  • przeszkolenie 130 studentów z umiejętnościami nIQ w zakresie rozwoju innowacji, pozyskiwania funduszy, dostępu do globalnego rynku, w tym 15 studentów objętych mentoringiem, 
  • przeszkolenie 15 pracowników akademickich przeszkolonych i 5 objętych mentoringiem w ramach nIQ, w celu włączenia ich do edukacji w zakresie innowacji/przedsiębiorczości w ich uczelniach, 
  • przeszkolenie 15 pracowników nieakademickich przeszkolonych i 5 objętych mentoringiem, w celu osadzenia nIQ w strategii i procesach ich uczelni, 
  • utworzenie 2 centrów nIQ „Train-the-Trainer” na uczelniach w celu włączenia metodologii do głównego nurtu,  
  • utworzenie 1 nowego partnerstwa opartego na współpracy w Trójkącie Wiedzy. 

Członkami konsorcjum są: University and Technology Private Foundation – Lider Projektu (Hiszpania), Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Tataj Innovation Sp. z o.o., Royal Melbourne Institute of Technology Spain (Hiszpania), EKA University of Applied Sciences (Łotwa), International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP) (Hiszpania), Instytut Rozwoju Miast i Regionów, South East Technological University (Irlandia), Politechnika Poznańska, Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”.

Data rozpoczęcia projektu: 04 lipca 2022 r.

Data zakończenia projektu: 31 grudnia 2024 r.

Więcej informacji na stronie projektu.

Projekt wspierany przez: